Kepala Sekolah


Nama : Dra. Hendelfina Haurissa, M.Pd
NIP : 196302141990032005
TTL : Ambon, 14 Februari 1963

RIWAYAT PENDIDIKAN

  1. Strata 1 (S1) Jurusan Pendidikan Biologi
  2. Strata 2 (S2) Jurusan IPS